17. februar 2020
Af: Henrik Alleslev

Ambitioner og retning

I forbindelse med konstitueringen ved starten af indeværende byrådsperiode fremlagde flertalsgruppen bestående af KD, SF, DF og S en 12-punkts plan, som skal gennemføres i løbet af perioden.

.
Vi er nået rigtig langt med at gennemføre de 12 punkter – så langt, at vi har sat os sammen og udarbejdet en ny plan, der skal sætte den politiske retning for resten af byrådsperioden og forhåbentlig længere frem.

Hedensted Kommune fortsætter med at udvikle sig i en positiv retning

På 11 områder har vi fire partier sammen sat overskrifter på, hvad der skal arbejdes med. Vi håber, at resten af byrådet vil bakke op om pejlemærkerne, så det er et samlet byråd, der står bag. Så er vi sikre på, at Hedensted Kommune fortsætter med at udvikle sig i en positiv retning og dermed også fortsat bliver et sted, hvor det er attraktivt at være og leve.

De 11 punkter er

 1. sundhed
 2. erhvervsliv
 3. landdistrikts- og byudvikling
 4. kultur, foreningsliv og fællesskaber
 5. skoler og dagtilbud
 6. klima og miljø
 7. ældreområdet
 8. det sociale område
 9. beskæftigelse
 10. uddannelse
 11. børn, unge og familie

.

Få overblik over planens fokuspunkter

Sundhed

Øge fokus på forebyggelse og tidlig indsats. Vi skal gentænke sundhedstilbuddene med stort fokus på sammenhængen til borgernes samlede hverdagsliv.

 • Flere indsatser rettet mod unges rygning og indtag af lattergas, snus, hash, cigaretter, alkohol og lignende.
 • Genoptræning tættere på borgeren.
 • Mere oplysning om sundhed.

Erhvervsliv

Skabe rammerne for, at det fortsat er attraktivt at drive virksomhed i kommunen.

 • Sikre kvalificeret arbejdskraft gennem uddannelse, praktik og opkvalificering.
 • Blive et ”erhvervsmæssigt fyrtårn” inden for grøn omstilling med FN´s Verdensmål som inspiration, bl.a. med hjælp og inspiration fra Compas.
 • Være på forkant med erhvervsjord, særligt ift. et uudnyttet potentiale langs Herning-motorvejen.
 • Planlægge en infrastruktur, der særligt tilgodeser mobiliteten på tværs af kommunen.

Landdistrikts- og byudvikling

Understøtte at lokalområderne fortsat er attraktive, at udviklingen sker via tværgående samarbejder.

 • Udvikle funktionen “lokalkontakter” og arbejde med at tilbyde lokalkontakter til alle lokalområder.
 • Samme høje niveau af borgernær velfærd i hele kommunen.
 • Den lokale udvikling kan ske i en overordnet ramme, gerne i form af mere klyngesamarbejde.
 • Borgerinddragelse og foreninger er vigtigt for gennemførelse af en nødvendig og spændende centerbyudvikling.
 • Udvikling af nye boligområder og byfornyelse ved at fjerne eksisterende nedslidte bygninger.

Kultur, foreningsliv og fællesskaber

Sikre at flere får mulighed for at deltage i kultur- og idrætsaktiviteter og for at dyrke de lokale fællesskaber.

 • Vi er opmærksomme på hvilke faciliteter, der kræves, når idrætsvaner ændrer sig. Naturens muligheder skal indtænkes.
 • Skabe flere og nye muligheder for kulturaktører, borgere og besøgende samt sikre fortsat udvikling og synlighed.
 • Kulturtilbuddene skal formidles, nytænkes og organiseres på nye måder.
 • Bibliotekets rolle som kulturinstitution skal fortsat udvikles.

Skoler og dagtilbud

Mere frihed til institutioner og skoler, og mere fokus på dannelse, trivsel og lyst til læring.

 • Aktiv undervisning, mere bevægelse og udvikling af samarbejdet med virksomheder og lokalsamfund.
 • Mindre dokumentation og færre tests.
 • Oprettelse af mere målrettet 10. klasse-
 • Færre vikarer i skolerne.
 • Styrke dagplejen i de mindre lokalsamfund og forsat arbejde for bedre normeringer i vores daginstitutioner.

Klima & Miljø

Arbejdet med klima og bæredygtighed forstærkes, så Hedensted Kommune kan tage aktiv del i realiseringen af den nye klimalov.

 • Klare mål skal opsættes for arbejdet med udgangspunkts i FN´s 17 Verdensmål og Agenda 21
 • Compas skal være et fyrtårn og knyttes tættere til det lokale erhvervsliv.
 • Vores største udfordringer med klimaforandringerne skal kortlægges.
 • Strategisk energiplanlægning
 • Bedre beskyttelse og overvågning af drikkevand.
 • Affald er en ressource – vi skal sortere mere og bedre, gå nye veje i forhold til den grønne omstilling.

Ældreområdet

Et godt og værdigt liv for vores ældre og seniorer, med tid til pleje og omsorg.

 • Vi vil understøtte seniorbofællesskaber i vores kommune.
 • Vi skal skabe nye og bedre løsninger igennem velfærdsteknologien.
 • Ingen skal være ensomme i Hedensted Kommune.
 • En mere smidig visitation tæt på borgeren.
 • Fokus på rekruttering og fastholdelse af personale på ældre- og sundhedsområdet.

Det sociale område

Større sammenhæng i indsatsen.

 • Socialpsykiatri-tilbuddet skal styrkes, og nye samarbejder og partnerskaber skal udvikles.
 • Flere forebyggende indsatser i forhold til misbrug. Folkeskolen og alle ungdomsuddannelserne skal være alkohol- og stoffri.
 • Socialt udsatte skal kunne få et fripas til foreningslivet, fx sport, musik osv.
 • Større indsats for at få borgere med handicap i uddannelse og job.

Beskæftigelse

Vi skal motivere og styrke de mennesker, det handler om, når vi laver beskæftigelsesindsatser.

 • Kompetenceudvikling i Jobcentret i samarbejde med borgeren.
 • Der skal fortsat være fokus på at skaffe kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.
 • Stort fokus på et tæt samarbejde med virksomhederne – som i Code of Care.

Uddannelse

Vi skal skabe de bedst mulige rammer for, at alle kan komme godt i gang med uddannelse eller beskæftigelse.

 • Alle unge skal have mulighed for en uddannelse.
 • Flere uddannelses-satellitter, der matcher behovet hos de lokale virksomheder.
 • Lokale kampagner og partnerskaber for flere pædagoger, SOSU´er og sygeplejersker.

Børn, unge og familie

En styrket og tidlig indsats, hvor rådgivningen samles.

 • Styrke vores tidlige indsats – fødselsforberedelse, sundhedsplejerske, familierådgivning.
 • Vi skal stille krav til anbringelsesstedernes kvalitet, også til dokumentation for medarbejdernes faglighed.
 • Større indsats omkring unges angst, stress og depression.